1400/07/04  
 
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۲:۵۰ ۱۸۵۱
گروه: خدمات
وضعیت:
چچ
2KfYsdin2KbZhyDYqti52LHZgdmHINiu2K/Zhdin2Kog2YPYp9ix2LTZhtin2LPZig==

ارائه تعرفه خدمات کارشناسی

معرفی

ارایه تعرفه خدمات کارشناسی به منظور ساماندهی و نظارت بر کسب و کار شرکت‌های عضو سازمان