استان تهران
سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران
مجوز فعاليت
شماره: 2857/ ص ت 99
تاريخ عضويت اوليه: 1399/12/11
تاريخ انقضاي عضويت: 1400/12/10

بدينوسيله به شركت تجارت الكترونيك مفتاح (سهامي خاص) به مديريت آقاي/خانم سجاد رضائي و شناسه ملي 14007193605 با شماره نظام صنفي رايانه‌اي 21014526 اجازه داده مي‌شود كه طبـق قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مـصـوب 1379/10/4 مـجـلـس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي شماره 21185/ت26089هـ مورخ 1383/04/24 مصــوب دولــت جمهوري اسلامي تحت پوشش نظـام صنفـي رايانـه‌اي استـان تهران در زمينـه فنــاوري اطـلاعـات و ارتبـاطـات در نشـانـي

تهران، خيابان شهيد مطهري، خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه شبنم، پلاك 1، طبقه 3
به فعاليت بپردازد .

صحت اين مجوز در سايت tehran.irannsr.org قابل مشاهده است.

#Full Name#