•  
    فهرست اعضا کمیسیون
     
    سیجانی - مهرداد
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره و مسوول کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیک : ceo@karait.ir
    عنوان شرکت : فراکارانت
    تحصیلات :
     
     
    داود -حوری‌زاده
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیک: d.h@binacity.com
    عنوان شرکت: تجارت پیشگان بینا رایانه پژوهش
    تحصیلات : 
    چکیده سوابق صنفی:
     
    علی - مهرابیان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیک: mail@serverpars.com
    عنوان شرکت: سرور پارس
    تحصیلات: کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک
    چکیده سوابق صنفی:
     
     -
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیکی: 
    عنوان شرکت:
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
     -
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت :
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    -
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت :
    تحصیلات : 
    چکیده سوابق صنفی:
     
    گنجه‌ای - مازیار
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیکی: admin@cdigit.com
    عنوان شرکت: کاریار ارقام
    تحصیلات :
     
     
    -
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیکی: 
    عنوان شرکت:
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    محمدزاده -مهدی
    سمت سازمانی : عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیک : mohammadzadeh@ayand.net
    عنوان شرکت : آینده پرداز
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    ساربان ها -محمدعلی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیکی: m.sarbanha@rimakish.com
    عنوان شرکت:
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    صنایع - کیوان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیکی: info@azaranweb.com
    عنوان شرکت: آذران وب
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
    -
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیکی: 
    عنوان شرکت:
    تحصیلات:
    چکیده سوابق صنفی:
     
    -
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون فضای مجازی
    پست الکترونیکی: 
    عنوان شرکت:
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان