1400/07/04  
 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
اعضای سازمان