1400/07/04  
 
معرفی کمیسیون

محدوده فعالیت کمیسیون کارشناسان حرفه‌ای

  • ایجاد فضایی مناسب جهت توسعه کمی و کیفی اعضای شاخه حقیقی و آزاد کاران (Freelancer) سازمان و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در این حوزه

اهداف

  • توسعه و تقویت جایگاه اعضای حقیقی و آزاد کاران
  • ایجاد فضای کسب و کار و معرفی توانمندی های این حوزه به سازمان ها و ارگان های مختلف
  • ارائه خدمات متعدد نظیر بیمه تکمیلی ، رفاهی و ... به این شاخه از سوی سازمان
  • ایجاد نظام رتبه بندی اعضای حقیقی و آزاد کاران
  • استفاده از ظرفیت فعالان این حوزه در زمینه خدمات ارائه شده از سوی سازمان نصر به سایر سازمان ها
  • ارائه خدمات آموزشی و توسعه مهارت های نرم در این شاخه
  • ایجاد و تسهیل فضای مورد نیاز جهت دربافت گواهینامه مشاوره و حضور در شاخه مشاوران