1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - پدیده مریلا
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2b7Yr9mK2K/ZhyDZhdix2YrZhNin

نام کامل پدیده مریلا
کد عضویت 21013557
نام و نام خانوادگی مدیر عامل رضا پورانی
تلفن 02188567568
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://mybay.ir

اعضای سازمان