1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - فناوری اطلاعات سهلان
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YHZhtin2YjYsdmKINin2LfZhNin2LnYp9iqINiz2YfZhNin2YY=

نام کامل فناوری اطلاعات سهلان
کد عضویت 21010395
نام و نام خانوادگی مدیر عامل امیرهوشنگ مظاهری طهرانی
تلفن 22015332
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت

اعضای سازمان