1400/07/04  
 

«اطلاعات ارائه شده در این صفحه صرفاً به منظور اطلاع‏‌رسانی موضوعات مرتبط با شیوع ویروس کرونا و مسایل مرتبط با آن به ویژه در حوزه دورکاری است. مسئولیت مطالب ارائه شده در این صفحه بر عهده ناشر آن بوده و لزوماً منعکس‌‏کننده نظرات سازمان نظام صنفی رایانه‏‌ای استان تهران نیست.»