1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - روشنگر رایانه تهران
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2LHZiNi02Ybar9ixINix2KfZitin2YbZhyDYqtmH2LHYp9mG

نام کامل روشنگر رایانه تهران
کد عضویت 21010826
نام و نام خانوادگی مدیر عامل  پیمان شهید نورایی
تلفن 02183305
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت https://iranhost.com

اعضای سازمان