1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - پیشگامان فناوری و توسعه میزبان ماندگار
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2b7Ziti02q/Yp9mF2KfZhiDZgdmG2KfZiNix2Yog2Ygg2KrZiNiz2LnZhyDZhdmK2LLYqNin2YYg2YXYp9mG2K/ar9in2LE=

نام کامل پیشگامان فناوری و توسعه میزبان ماندگار
کد عضویت 21014750
نام و نام خانوادگی مدیر عامل سعید صیفی
تلفن 02177493136
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت https://irannet.net

اعضای سازمان