1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0gINix2KfZh9mD2KfYsdmH2KfZiiDZh9mI2LTZhdmG2K8g2Ygg2YrZg9m+2KfYsdqG2Ycg2KLYs9in

نام کامل راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا
کد عضویت 21014186
نام و نام خانوادگی مدیر عامل مهدی صباغیان
تلفن 02126241053
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت https://www.asaco-it.com

اعضای سازمان