1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - نوآوران پیشرو مانی‌یار
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YbZiNii2YjYsdin2YYg2b7Ziti02LHZiCDZhdin2YbZiuKAjNmK2KfYsQ==

نام کامل نوآوران پیشرو مانی‌یار
کد عضویت 21014600
نام و نام خانوادگی مدیر عامل رضا بدیعی
تلفن 02128423155
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت https://moneyar.com

اعضای سازمان