1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - نیرا سیستم پویا
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YbZitix2Kcg2LPZitiz2KrZhSDZvtmI2YrYpw==

نام کامل نیرا سیستم پویا
کد عضویت 21014358
نام و نام خانوادگی مدیر عامل احسان مجیدی
تلفن 66918178
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://niraelectronics.ir/

اعضای سازمان