1400/07/04  
 
چهارشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۳۰ ۱۱۲
طبقه بندی: سمینارها و رویدادها
سطح برگزاری: استانی
چچ
2KrYrdmE2YrZhCDZiCDYqNix2LHYs9mKINi02LHYp9mK2Lcg2KfZgtiq2LXYp9iv2Yog2KfZitix2KfZhiDYr9ixINiz2KfZhCAxMzk3

تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی ایران در سال 1397

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در نظر دارد سمینار «تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی ایران در سال 1397 - با نگاه ویژه به صنعت فاوا» را با حضور آقایان دکتر مرتضی ایمانی‌راد و دکتر سیامک قاسمی در قالب دو جلسه 4 ساعته (به شرح زیر) و مجموعاً به مدت 8 ساعت برگزار کند.

تاریخ شروع: یکشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ پایان: یکشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷
آدرس محل برگزاری: دانشگاه خاتم