1400/07/04  
 

علیرضا کشاورز جمشیدیان

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
2K/YqNmK2LEg2LPYp9iy2YXYp9mGINmG2LjYp9mFINi12YbZgdmKINix2KfZitin2YbZh+KAjNin2Yog2KfYs9iq2KfZhiDYqtmH2LHYp9mG
تلفن : داخلی 444
پست الکترونیک :
پیگیری