1399/01/11  
فهرست اعضا و مشاوران حقیقی
ردیف کد عضویت نام نام خانوادگی نوع تاریخ انقضای عضویت شهر وضعیت عضویت
1 21030237 فرزانه شوقی لیسار مشاورحقیقی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ تهران

منقضی شده

2 21030233 وحید صائمی صدیق مشاورحقیقی تهران

منقضی شده

3 21030232 محمد رضا سمندی مشاورحقیقی ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ تهران

در حال تمدید

4 21030230 حمیدرضا رضای سلطان ابادی مشاورحقیقی ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ تهران

منقضی شده

5 21030229 محمدرضا قنبری ادیب مشاورحقیقی ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ تهران

در حال تمدید

6 21030228 صابر سلیمانی مشاورحقیقی ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ تهران

منقضی شده

7 21030221 یعقوب محمودی مشاورحقیقی ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ تهران

منقضی شده

8 21030195 مهدی حقیقی نظری کارشناس ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ تهران

منقضی شده

9 21030192 آیدین ظهیر مالکی کارشناس ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ تهران

در حال تمدید

10 21030191 حسین پیر حیاتی مشاورحقیقی ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ تهران

منقضی شده

11 21030186 نادر سردادور مشاورحقیقی ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ تهران

منقضی شده

12 21030183 روح اله خواجه تراب مشاورحقیقی ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ تهران

منقضی شده

13 21030182 سید مجید برکاتی مشاورحقیقی ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ تهران

در حال تمدید

14 21030180 احمدرضا یوسفی مشاورحقیقی ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ تهران

منقضی شده

15 21030168 ابراهیم خسروی مشاورحقیقی ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ تهران

منقضی شده

16 21030160 مهرداد ذوالفقاریان مشاورحقیقی ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ تهران

در حال تمدید

17 21030157 سیامک روحانی مشاورحقیقی ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ تهران

منقضی شده

18 21030155 امیر خاوران کارشناس ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ تهران

در حال تمدید

19 21030149 پیمان زینعلی نیا کارشناس ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ تهران

منقضی شده

20 21030147 اکبر احمدی اوردکلوئی مشاورحقیقی ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ تهران

منقضی شده