1399/01/13  

سید علی آذرکار

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
تلفن : 103
پست الکترونیک :
پیگیری