1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - توسعه گران شبکه عرصه نوین
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2KrZiNiz2LnZhyDar9ix2KfZhiDYtNio2YPZhyDYudix2LXZhyDZhtmI2YrZhg==

نام کامل توسعه گران شبکه عرصه نوین
کد عضویت 21013551
نام و نام خانوادگی مدیر عامل سجاد نادری
تلفن 02144041877
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://www.novinhost.org

اعضای سازمان