1400/07/04  
 
اعضای حقوقی - کاوش داده پردازان سفیر
2KfYudi22KfZiiDYrdmC2YjZgtmKIC0g2YPYp9mI2LQg2K/Yp9iv2Ycg2b7Ysdiv2KfYstin2YYg2LPZgdmK2LE=

نام کامل کاوش داده پردازان سفیر
کد عضویت 21013980
نام و نام خانوادگی مدیر عامل حسام اسلامی
تلفن 02174347
تاریخ انقضای عضویت ۱۴۰۰/۱۰/۲۴
استان تهران
شهر تهران
آدرس وب سایت http://www.kdt.ir

اعضای سازمان