•  
    اعضا

     

                                   
     احسان اله مدیری
    سمت سازمانی: رییس کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  ceo@nanotarasheh.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     خلیل بسطامی
    سمت سازمانی: نائب رییس کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  kh.bastami@chmail.ir
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     ساره صابری
    سمت سازمانی: دبیرکمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  sare.saberi@gmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     هومن خرسندی اردبیلی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  hooman.khorsandi@gmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     مینا خاکباز
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     مهرداد ذوالفقاریان
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

     

     

                                   
     منصور گنجی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  ganji.mansoor@gmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


        

                                   
     مریم قشقایی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  m.ghashghaei@son.ir
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

      

                                   
     محمدصادق وحیدی فراشاه
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  sadegh.vahidi@gmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


       

     

                                   
     محمدرضا مهرآزما
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  mehrazma.mr@gmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

      

                                   
     محمدرضا قلعه نوی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  ghalenoei@hotmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

     

                                   
     فرشاد صفری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  f.safari@tosan.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

     

                                   
     علیرضا حمیدی زاهدانی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  alireza_hamidi_00@yahoo.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

     

                                   
     سید معراج هاشم نژاد
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  meraj@dibaandishan.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

     

                                   
     سید علی اکبر جعفری
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  a.jafari@patira-sanaat.ir
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

     

                                   
     حمیدرضا حسینی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  eng.hrhosseini@gmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

     

                                   
     آزاده دیوسالار
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  azadeh.divsalar@gmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

    

     

     

                                   
     امیر قربانعلی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  amir.gh@gmail.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


      

     

                                   
     بهناز آریا
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  edu@kahkeshan.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

     

                                   
     آرش صلحجویی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  manager@knsecure.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

     

                                   
     سهراب اسد زاده
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون مشاوران
    پست الکترونیک :  asadzadeh@yahoo.com
    عنوان شرکت : 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:


     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان