•  
    اعضا
     
                                   
    محمد متشرعی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : motesharei@tornasystem.com
    عنوان شرکت: ترناسیستم
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     محمد گلستانی
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : mgolestani@boardscan.com
    عنوان شرکت: برداسکن آسیا 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     
                                   
    فرزاد فروردین 
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : farvardin@samanehsabz.com
    عنوان شرکت: سامانه سبز رایان 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     علی رضا پورنقش بند
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : alireza@naghsh-alborz.com
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
                                   
    
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
                                   
    
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
                                   
    
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
                                   
    
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
                                   
    
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
                                   
    
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:

      

                                   
     
    سمت سازمانی: عضو کمیسیون سخت افزار
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت: 
    تحصیلات :
    چکیده سوابق صنفی:
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان