•  
    متن میثاق نامه صیانت
    بنام خدا

    میثاق مشترک صیانت از سرمایه انسانی صنعت فاوا
    استان تهران 

    ما امضاکنندگان این میثاق، به منظور ایجاد سازوکاری برای حفظ سرمایه فکری و انسانی شرکتهای عضو از طریق ساماندهی نقل و انتقال نیروی انسانی، فراهم آوردن شرایط رقابت منصفانه و عادلانه بین اعضا در زمینه جذب و بکارگیری نیروی انسانی متخصص، حفاظت از دارایی های فکری و دانشی اعضا در جریان نقل وانتقالات نیروی انسانی بین شرکتها و کمک به افزایش سطح کمی و کیفی اشتغال نیروی انسانی آموزش دیده در شرکتهای عضو، با پیوستن به طرح «صیانت از سرمایه انسانی صنعت فاوا» متعهد
    می گردیم:
    1. در هنگام جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید و قبل از انعقاد قرارداد استخدامی، با استعلام از دبیرخانه سازمان، از رضایت و موافقت کارفرمای سابق شخص نسبت به انتقال به محل جدید اطمینان حاصل نمائیم. (عدم رضایت و موافقت کارفرمای سابق در صورتی موردپذیرش خواهد بود که دلایل و شرایط منطقی و قانع کننده ای مانند عدم ایفای تعهدات ناتمام و مانند آن ارائه گردد.)
    2. در صورت استخدام کارشناسانی که قبلاً در استخدام سایر امضا کنندگان میثاق بوده اند، از عدم افشاء و استفاده از اسرار تجاری و دانش فنی اختصاصی کسب شده متعلق به کارفرمایان سابق اطمینان حاصل نمائیم.
    3. در صورت تخلف از مفاد تعهدات موضوع این میثاق، داوری شورای انتظامی سازمان را پذیرفته و به احکام صادره از سوی آن تمکین نمائیم.

    نام شرکت: .................................... نام نماینده: .................................

    تاریخ: .......................................... امضاء:
     

     
   • دریافت فرم درخواست تشکیل جلسه
    دریافت فرم صورتجلسه
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران می باشد
مجری طرح: پورتال سامان